ສາຍສຽງ, ການຄວບຄຸມ ແລະເຄື່ອງມື (ຫຼາຍຄູ່, ບໍ່ມີໜ້າຈໍ)