ສາຍ PROFINET ປະເພດ A

  • ສາຍ PROFINET ປະເພດ A 1x2x22AWG ໂດຍ (PROFIBUS International)

    ສາຍ PROFINET ປະເພດ A 1x2x22AWG ໂດຍ (PROFIBUS International)

    ສໍາລັບການສື່ສານເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຄວາມຕ້ອງການອຸດສາຫະກໍາແລະຂະບວນການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເງື່ອນໄຂ EMI.

    ສໍາລັບລະບົບລົດເມພາກສະໜາມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຍອມຮັບອະນຸສັນຍາ TCP/IP (ມາດຕະຖານອີເທີເນັດອຸດສາຫະກໍາ).